בס"ד

.נ.ב

הצגות מותאמות גם לקהל קטן

לפי ההנחיות של משרד הבריאות

שמעתי בשם גדול בישראל

"להקפיד לומר: ברכת "אשר יצר

!בכוונה, מתוך ברכון